REGULAMIN GIER ŁUCZNICZYCH

 1. Do gry może służyć tylko sprzęt dedykowany do gier łuczniczych. Używanie sprzętu innego niż dostarczony przez organizatora jest zabronione.
 2. Każda osoba zobowiązuje się do gry w duchu fair play oraz ogólnie przyjętych norm przyzwoitości i uczciwości podanych przez sędziego, animatora lub organizatora na początku zajęć.
 3. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
  Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów niebędących celem gry jest zabronione. Walka wręcz, kopanie, popychanie jest zabronione.
 4. Gracz zostaje wyeliminowany z gry jeżeli:
  – zostaje trafiony strzałą przeciwnika;
  – własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz powiedziana nie może być odwołana;
  – decyzji sędziego lub animatora.
 5. Gracz wyeliminowany z gry podnosi rękę do góry i krzyczy hasło “dostałem” lub “I’m hit”.
 6. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą natychmiast usuwane z pola gry, a koszty ich zabawy nie będą im zwracane.
 7. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu udostępnionego przez organizatora podczas zajęć odpowiedzialna jest osoba użytkująca, uczestnik zajęć.
  Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
 8. Gracze są zobowiązani do wykonywania poleceń sędziego lub organizatora. Zasady każdego scenariusza są ustalone przez organizatora lub sędziego Gier Łuczniczych i tylko te osoby mają prawo do ich zmiany.
 9. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na zdjęciach w galerii www.kprwinners.pl oraz dla celów marketingowych Firmy i oświadczają, że nie będą wnosić żadnych roszczeń wobec firmy KPR Tomasz Belgrau, jej właścicieli, pracowników, członków rodzin, bliskich oraz osób im spokrewnionych.
 10. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole. Granice pola gry wyznaczone są białą linią lub przez sędziego, organizatora.
 11. Podczas gry uczestnicy mają obowiązek posiadania nałożonej maski na głowę. Osoby grające bez założonej maski robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Właściciele i pracownicy Parku Winners (należącej do firmy KPR Tomasz Belgrau), członkowie ich rodzin oraz bliscy i spokrewnione z nimi osoby nie ponoszą odpowiedzialności za wynikające z ww. czynów szkody, uszczerbki na zdrowiu, kalectwa lub śmierć.
 12. Strzelanie poza wyznaczonym do tego celu obszarem skutkuje natychmiastowym usunięciem gracza bez zwrotu poniesionych przez niego kosztów.
  Zabrania się również strzelania do sędziego podczas gry jak i w trakcie przerw.
 13. Promocje, rabaty nie łączą się. Wyjątek stanowi program lojalnościowy posiadający własny regulamin. Akty wandalizmu, narażające teren wyznaczony do gry, będą obciążały osobę szkodzącą według wyceny poniesionych strat przez odpowiedni organ.